Harmonogram rekrutacji do Żłobków Miejskich w Białymstoku

na rok 2022/2023

        I etap rekrutacji – termin 09-20.05.2022r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówki przesyłają na adres e-mail rodziców dokumentację niezbędną do popisania umowy.

        II etap rekrutacji – termin 23-27.05.2022r. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

       III etap rekrutacji – ogłoszenie list dzieci przyjętych –

       30.05.2022r. godz. 12.00

WYKAZ DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 8 od 1 WRZEŚNIA 2021


Terminarz rekrutacji na rok 2021/2022

I etap rekrutacji – termin 10-21.05.2021r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych.

II etap rekrutacji – termin 24- 28.05.2021. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji – ogłoszenie list dzieci przyjętych – 31.05.2021 r. godz.12.00OGŁOSZENIE

Przerwa techniczna w działaniu elektronicznego systemu naborowego

Ze względu na trwający proces wdrażania nowego systemu elektronicznego naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok informuję, iż od dnia 18 grudnia 2020 r. od godziny 8.00 system naborowy będzie niedostępny. Planowany termin uruchomienia nowego systemu to 22 grudnia 2020 r. Aktualny link będzie umieszczony na stronie www.bialystok.pl

W związku z powyższym, z rejestracją dziecka do żłobka należy wstrzymać się do 22 grudnia 2020 r.PROCEDURA REKRUTACJIDOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA
ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego
  https ://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek.
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Statucie Żłobka.
 3. Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
  • w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazania trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
  • drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.
 4. W czasie głównego naboru do Żłobka przyjmowane są dzieci z pierwszego wyboru zgodnie z kolejnością na liście z uwzględnieniem preferencji. W czasie naboru uzupełniającego decyduje kolejność na liście oczekujących bez względu na wybór.
 5. W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
 6. Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście oczekujących do wskazanych żłobków.
 7. Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
 8. Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich w Białymstoku.
 9. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system,
  • ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
 10. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług Żłobka.
 11. Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.KRYTERIA NABORU

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.
 3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na   urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.
 4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.
 5. W Żłobku obowiązują preferencje dla następujących grup dzieci:
  • dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny w proporcji jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki w czasie głównego naboru do Żłobka;
  • rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka;
  • dzieci pracowników Żłobka.
ZAWIESZENIE REKRUTACJI

O zmianach w kwestii naboru będziemy informować na bieżąco na  naszej stronie internetowej.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021, dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku informuje, że z uwagi na panujący w całym kraju stan epidemiczny oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  jak i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na chwilę obecną nie jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji, ani określenie jej przypuszczalnego terminu.

Skip to content