Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.

Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym przekazanym w zarząd.

Żłobek, realizując swoje zadania gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, zapewniając jego należytą ochronę i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.


Skip to content