Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

Kontrolę finansową Żłobka przeprowadza Prezydent Miasta Białegostoku poprzez swoje organy kontroli i zgodnie z odrębnymi przepisami.

Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje nadzór nad działalnością Żłobka poprzez dokonywanie kontroli i oceny jego działalności oraz pracy Dyrektora, która w szczególności obejmuje:

  • warunki i jakość opieki;
  • realizację zadań statutowych;
  • prawidłowość gospodarowania mieniem;
  • gospodarkę finansową.

Kontrolę wewnętrzną w Żłobku sprawują: Dyrektor, Główny Księgowy oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Żłobka.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy kontroli określa Regulamin kontroli wewnętrznej Żłobka.

Skip to content