Informujemy, iż zgodnie z umową nr Moduł 2/3/2021 zawartą między Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok otrzymaliśmy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości: 184 320,00 zł (słownie zł: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia zł 00/100).

Cel realizowanego zadania: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH +”.

Liczba dofinansowanych miejsc opieki: 192

Okres realizacji zadania: 12 miesięcy funkcjonowania.

Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2021 roku.


Informujemy, iż zgodnie z umową nr Moduł 2/3/2020 zawartą między Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok otrzymaliśmy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości: 311 040,00 zł (słownie zł: trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści zł 00/100).

Cel realizowanego zadania: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem programu „MALUCH +”.

Forma dofinansowania: dotacja z rezerwy celowej w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Liczba dofinansowanych miejsc opieki: 192

Okres realizacji zadania: 12 miesięcy funkcjonowania.

Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2020 roku.

Skip to content