Deklaracja dostępności Witryny Żłobka Miejskiego nr 8 w Białymstoku

Żłobek Miejski nr 8 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny Żłobka Miejskiego nr 8 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • administratorzy/ redaktorzy dokładają wszelkich starań aby były zgodne z zasadami dostępności.

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów, opublikowane zostały przed wejściem ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Głowacka.
 • E-mail: administracja@zlobeknr8.pl
 • Telefon: 85 306 76 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 8 w Białymstoku
 • Adres: ul. Oriona 38, 15-685 Białystok
 • E-mail: administracja@zlobeknr8.pl
 • Telefon: 85 306 76 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia: główne, 2 wejścia służbowe oraz gospodarcze. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.
 • Aby dostać się do budynku należy pokonać bramkę oraz 3 stopnie schodów.
 • Bezpośrednio do budynku prowadzą 3 stopnie schodów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy schodach zamontowane są poręcze.
 • Budynek żłobka pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na parterze i piętrze.
 • Wejście do placówki odbywa się przez system domofonowy.
 • W budynku znajduje się winda na parterze i piętrze.
 • Budynek posiada 2 toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Administracja żłobka znajduje się na parterze budynku. Dzięki podjazdowi znajdującemu się przed wejściem do budynku niepełnosprawni mogą bez problemu dostać się do administracji.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Skip to content